Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

WTF, πολλές αλλαγές, πολλές αναθεωρήσεις

(Πηγή: WTF, Rules)
[Σίμος Δαλκυριάδης]
Η Γενική Συνέλευση της WTF στο Sharm El Sheick της Αιγύπτου, στις 3 Απριλίου 2012 στα πλαίσια της διοργάνωσης του 9ου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ταεκβοντο Ε/Ν, ήταν το αποκορύφωμα των πολλών συναντήσεων, συσκέψεων και συνεδριάσεων ανάμεσα στους επίσημους που με ευκαιρία το πρωτάθλημα, παραβρέθηκαν στην πόλη της Αιγύπτου. Οι εργασίες ήταν πυρετώδεις και τα θέματα, η ατζέντα των θεμάτων είχε ανοίξει πολύ πριν τις εκεί συναντήσεις. Συζητήθηκαν πολλά και αποφασίστηκαν πολλές αλλαγές.

Με τις αποφάσεις και τα αποτελέσματα των εργασιών που είχαν τα όργανα της WTF στην Αίγυπτο, έγιναν και οι απαραίτητες αλλαγές στους Κανονισμούς Αγώνων, στο Καταστατικό, στους Κανονισμούς Διοργάνωσης Αγώνων, στους Κανονισμούς Τεχνικών (Poomsae) Αγώνων,  και στον Κανονισμό της Ολυμπιακής Διαδικασίας.

Συγκρίναμε την προηγούμενη έκδοση του Κανονισμού Αγώνων [V2 Competition Rules (2011 E-ballot October 4)] με την νέα έκδοση [Competition Rules (April 3, 2012 Sharm El-Sheikh GA)], και βρήκαμε αυτές τις αλλαγές, προσθήκες και αφαιρέσεις και σας τις παρουσιάζουμε (Οι νέοι κανονισμοί αγώνων έχουν τεθεί σε ισχύ, στις 3 Απριλίου 2012). Στο τέλος του άρθρου τοποθετήσαμε links με όλα τα σχετικά έντυπα της WTF:

[Περιληπτικά]
Οι αλλαγές που έχουν γίνει στους κανονισμούς είναι πολλές. Κυριότερες είναι, 1) αλλαγή του χτυπήματος με κλωτσιά στο κεφάλι, πλέον δεν υπάρχει ο παράγοντας δύναμη για να δοθεί ένα έγκυρο χτύπημα και οι πόντοι, μια απλή επαφή αρκεί. 2) Τα εσκεμμένα χτυπήματα κάτω από την μέση θα τιμωρούνται άμεσα, οπότε να υποθέσουμε ότι οι αθλητές θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί και να μην γίνονται γενικότερα χτυπήματα κάτω από την ζώνη, μια και πλέον είναι στην αδιαμφισβήτητη κρίση του διαιτητή να αποδώσει ποινή. 3) Δίνεται έμφαση και ιδιαίτερη προσοχή στους τραυματισμούς των αθλητών μέσα στον αγώνα με την συνδρομή του αρμόδιου γιατρού των αγώνων ή και όλης της διοργάνωσης (επικεφαλής γιατρός), καθώς και στον έλεγχο και την διαπίστωση πραγματικού ή θεατρικού τραυματισμού ενός αθλητή, πάλι με την συνδρομή των γιατρών, 4) Η συμπεριφορά στους αγώνες μπαίνει σε πολύ πιο αυστηρούς κανόνες και θεσμοθετείται η δυνατότητα της Έκτακτης Επιτροπής Κυρώσεων να επιβάλλει ποινές στον οποιονδήποτε (αθλητή, παράγοντα, μέλος ομάδας, υπάλληλο ομοσπονδίας) ακόμη και σε Εθνική Ομοσπονδία κατευθείαν, οι ποινές μπορεί να είναι χρηματικές ή/και αποκλεισμός από διοργανώσεις. 
Αυτά είναι τα κύρια σημεία των αλλαγών, υπάρχουν και αρκετά άλλα δευτερεύοντα ή συμπληρωματικά των κύριων σημείων.  
---------------------------------

- Στο Article 2 Application (σ.2) [Άρθρο 2 Εφαρμογή] προστέθηκε νέα παράγραφος:
2 The Organizing Committee of the competitions to be promoted and/or sanctioned by the WTF shall abide by WTF Medical Code
[2 Η Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων που θα είναι υπό την οργάνωση ή/και την αιγίδα της WTF θα τηρεί τον Ιατρικό Κώδικα της WTF]
---------------------------------

- Στο Article 4 Contestant (σ.8) [Άρθρο 4 Διαγωνιζόμενος] προστέθηκε στην παράγραφο 1, νέο εδάφιο με αρίθμηση 1.4.:
1.4 Holder of the WTF Global Athlete License (GAL)
[1.4 Κάτοχος της Παγκόσμιας Αθλητικής Άδειας της WTF, (ΠΑΑ)]

Το εδάφιο που είχε πριν την αρίθμηση 1.4 έγινε 1.5 και προστέθηκε στο τέλος η πρόταση: 
1.5 Contestants at the age of at least 15 years old in the year the pertinent tournament is held (14-17 years old for Junior Taekwondo Championships). Ages for Youth Olympic Games might be different depending on the decision of the IOC.
[...Οι ηλικίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων μπορεί να διαφέρουν και εξαρτώνται από απόφαση της ΔΟΕ.]
---------------------------------

- Στο Article 6 Classification and methods of competition (σ.13) [Άρθρο 6 Κατάταξη και μέθοδοι αγώνων] στην παράγραφο 1 και στο εδάφιο 2, προστέθηκε το υποεδάφιο:
1.2.4 1 weight division with certain weight range in case tag-team competition format
[1.2.4 1 κατηγορία βάρους με συγκεκριμένο εύρος βάρους στην περίπτωση διοργάνωσης ομαδικών αγώνων με μονές κατηγορία βάρους] 

Η παράγραφος 4 άλλαξε και πλέον έχει ως εξής:

4 All international-level competitions recognized by the WTF shall be formed with participation of at least 4 countries with no less than 4 contestants registered in each weight class, and any weight class with less than 4 registered contestants cannot be recognized in the official results.

[4 Όλες οι διεθνούς επιπέδου διοργανώσεις που είναι αναγνωρισμένες από την WTF θα πρέπει να οργανώνονται με την συμμετοχή τουλάχιστον 4 χωρών με όχι λιγότερους από 4 διαγωνιζόμενους να συμμετέχουν σε κάθε κατηγορία βάρους, και κάθε κατηγορία βάρους με λιγότερους από 4 διαγωνιζόμενους να συμμετέχουν δεν μπορεί να αναγνωρίζεται στα επίσημα αποτελέσματα.]

Προστέθηκε στις υποσημειώσεις του άρθρου 6, η Ερμηνεία:
(Interpretation)
4. WTF World Cup Team Championships will be organized based on the most recent Standing Procedure of World Cup Team Championships.
[(Ερμηνεία)
4. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κύπελλο Ομάδων της WTF θα διοργανώνεται με βάση την πιο πρόσφατη Σταθερή Διαδικασία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κύπελλο Ομάδων]
---------------------------------

- Στο άρθρο Article 12 Valid Points (σ.22) [Άρθρο 12 Έγκυροι Πόντοι] άλλαξε η παράγραφος 2:
2 Points shall be awarded when permitted techniques are delivered accurately and powerfully to the legal scoring areas of body and accurately to the legal scoring areas of head.
[2. Οι πόντοι θα αποδίδονται όταν έγκυρες τεχνικές καταφέρονται με ακρίβεια και με δύναμη στις επιτρεπόμενες περιοχές σκοραρίσματος στον κορμό και με ακρίβεια στις επιτρεπόμενες περιοχές στο κεφάλι.]

Στις υποσημειώσεις του άρθρου 12 προστέθηκε μια Οδηγία προς την Διαιτησία:
(Guideline for officiating)
When any part of the foot touches the opponent‟s head, it will be regarded as a valid point.
[(Οδηγία προς την Διαιτησία)
Όταν οποιοδήποτε μέρος της πατούσας ακουμπήσει το κεφάλι του αντιπάλου, θα καταλογίζεται ως έγκυρος πόντος]
---------------------------------

- Στο Article 14 Prohibited acts and Penalties (σ.26) ['Αρθρο 14 Απαγορευμένες ενέργειες και Ποινές], προστέθηκε στην παράγραφο 5 και στο εδάφιο 2, το υποεδάφιο 5.2.5 (τα υπόλοιπα υποεδάφια άλλαξαν αρίθμηση):
5.2.5 Intentionally attacking below the waist
[5.2.5 Εσκεμμένη επίθεση κάτω από την μέση]
---------------------------------

- Στο Article 15 Sudden Death and Decision of Superiority (σ.33) [Άρθρο 15 Ξαφνικός Θάνατος και Απόφαση Υπεροχής] προστέθηκε στις υποσημειώσεις του άρθρου η Επεξήγηση:
(Explanation #2)
In the event that one athlete delivers successful head kick right before the opponent's body kick but the latest body kick was registered, the coach of the athlete who delivered head kick may request for video replay. If review jury determines that head kick was valid and faster than body kick, the referee shall invalidate the point(s) scored by body kick and declare the one who delivered head kick as winner.
[(Επεξήγηση #2)
Στην περίπτωση που, ένας από τους αθλητές καταφέρει επιτυχημένο χτύπημα στο κεφάλι με κλωτσιά πριν ο αντίπαλος χτυπήσει στον κορμό του, όμως γίνει καταγραφή του τελευταίου αυτού χτυπήματος στον κορμό, ο προπονητής του αθλητή που κατάφερε το χτύπημα στο κεφάλι μπορεί να ζητήσει video replay. Αν η επιτροπή διαιτητών καθορίσει ότι το χτύπημα στο κεφάλι με κλωτσιά ήταν έγκυρο και έγινε πιο μπροστά από το χτύπημα στο κορμό, ο διαιτητής μπορεί να ακυρώσει τον/τους πόντο/πόντους που καταγράφηκαν από το χτύπημα στον κορμό και να ανακηρύξει αυτόν που κατάφερε το χτύπημα με κλωτσιά στο κεφάλι ως τον νικητή.]
---------------------------------

- Στο Article 18 Procedure in the event of a Knock Down (σ.38) [Άρθρο 18 Διαδικασία στην περίπτωση Πτώσης], άλλαξε στις υποσημειώσεις του άρθρου, η Οδηγία προς την Διαιτησία:
(Guideline for officiating)
The referee must be constantly prepared for the sudden occurrence of a knock down or situation where the contestant is staggered, which is usually characterized by a powerful blow accompanied by impact.
[(Οδηγία προς την Διαιτησία)
Ο διαιτητής θα πρέπει να είναι συνεχώς προετοιμασμένος για την ξαφνική περίπτωση πτώσης ή κατάστασης όπου ο αθλητής παραπατάει (ζαλισμένος), που συνήθως χαρακτηρίζεται από ένα δυνατό χτύπημα που συνοδεύεται από πρόσκρουση (στο έδαφος).]
---------------------------------

- Στο Article 19 Procedures of suspending the match (σ.41) [Άρθρο 19 Διαδικασίες για την προσωρινή διακοπή του αγώνα], προστέθηκε κείμενο στην παράγραφο 1 και στο εδάφιο 2:
1.2 The referee shall allow the contestant one minute to receive first aid by team doctor or, in the absence of team doctor, commission doctor.
[από τον γιατρό της ομάδας ή σε περίπτωση που δεν είναι παρών ο γιατρός της ομάδας, από τον εντεταλμένο γιατρό της διοργάνωσης]

Το εδάφιο 6 της παραγράφου 1, άλλαξε:
1.6 When it is judged that a contestant's health is at risk due to lost consciousness or whose condition after a knock down appears serious, the referee shall suspend the contest immediately and order first aid to be administered by commission doctor or WTF Medical Chairperson. The referee shall declare as loser, the contestant causing the injury if it is deemed to have resulted from a prohibited attack to be penalized by “Gam-jeom”. If the injury was not the result of an illegal action to be penalized by “Gam-jeom”, the winner shall be decided on the basis of the score of the match before suspension of the time. However, the referee shall ask the injured contestant to continue the contest if the WTF Medical Chairperson or commission doctor confirms that injury is not significant and the contest can be continued. The injured contestant may be declared as loser by RSC if he/she refuses to continue the contest despite the advice from the WTF Medical Chairperson or commission doctor.
[1.6 Όταν αποφανθούμε ότι η υγεία του αγωνιζόμενου είναι σε κίνδυνο λόγω του ότι έχει χάσει τις αισθήσεις του ή η κατάστασή του μετά από πτώση δείχνει να είναι σοβαρή, ο διαιτητής θα διακόπτει τον αγώνα αμέσως και θα διατάζει να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από τον εντεταλμένο γιατρό των αγώνων ή τον WTF Επικεφαλής Γιατρό. Ο διαιτητής θα ανακηρύσσει ως τον ηττημένο, τον διαγωνιζόμενο που προκάλεσε τον τραυματισμό, αν έχει προσδιοριστεί ότι προκλήθηκε ο τραυματισμός, από απαγορευμένη ενέργεια που τιμωρείται με "Gam-jeom", ο νικητής θα αποφασίζεται πάνω στην βάση του σκορ του αγώνα πριν την χρονική στιγμή της διακοπής του αγώνα. Ωστόσο, ο διαιτητής θα ρωτά τον τραυματισμένο διαγωνιζόμενο για την συνέχιση του αγώνα, αν ο WTF Επικεφαλής Γιατρός ή ο εντεταλμένος γιατρός των αγώνων επιβεβαιώσει ότι ο τραυματισμός δεν είναι σημαντικός και ότι ο διαγωνιζόμενος μπορεί να συνεχίσει. Ο τραυματισμένος διαγωνιζόμενος θα ανακηρύσσεται ως ο ηττημένος με RSC, αν αυτός/αυτή αρνηθεί να συνεχίσει τον αγώνα αντίθετα με την γνώμη του WTF Επικεφαλής Γιατρού ή του εντεταλμένου γιατρού των αγώνων.]

Στις υποσημειώσεις του Άρθρου 19, προστέθηκε η παρακάτω Οδηγία προς την Διαιτησία:
(Guidelines for officiating)
The referee must call the WTF Medical Chairperson or commission doctor for the second time of 1 minute treatment and seek the advise from the WTF Medical Chairperson or commission doctor whether the injured contestant is able to continue the contest or not.  
[(Οδηγία προς την Διαιτησία)
Ο διαιτητής θα πρέπει να καλέσει τον WTF Επικεφαλής Γιατρό ή τον εντεταλμένο γιατρό αγώνων για δεύτερη φορά του 1 λεπτού παροχής ιατρικής βοήθειας και να ζητήσει την συμβουλή του WTF Επικεφαλής Γιατρού ή του εντεταλμένου γιατρού αγώνων για το αν ο τραυματισμένος διαγωνιζόμενος είναι ικανός να συνεχίσει τον αγώνα ή όχι.]
---------------------------------

- Στο Article 20 Technical Officials (σ.44) [Άρθρο 20 Τεχνικό Προσωπικό] στην παράγραφο 2 και στο εδάφιο 2 έγιναν αλλαγές:
2.2 Composition: CSB shall consist of one Chairperson and no more than 6 members at WTF-promoted championships. Chairpersons or members of WTF Games Committee, WT Referee Committee, and WTF Medical Committee and WTF Athlete Committee shall be included in CSB as ex-officio members. The composition, however, may be adjusted by the President, if necessary.
[2.2 Συγκρότηση: η CSB θα αποτελείται από έναν επικεφαλής και όχι περισσότερα από 6 μέλη, στις διοργανώσεις υπό την αιγίδα της WTF. Οι επικεφαλής ή τα μέλη της WTF Επιτροπής Αγώνων, WTF Επιτροπής Αγώνων και της WTF Ιατρικής Επιτροπής και της WTF Αθλητικής Επιτροπής θα συμπεριλαμβάνονται στην CSB ως ex-officio (επιπρόσθετα, και στις δυο επιτροπές) μέλη. Η σύνθεση, ωστόσο, θα καθορίζεται από τον Πρόεδρο, αν είναι απαραίτητο.]

Έγινε προσθήκη ενός επιπλέον στοιχείου στην παράγραφο 4, εδάφιο 2, προστέθηκε το υποεδάφιο 4.2.3:
4.2.3 Technical Assistant
4.2.3.1 TA shall keep monitoring scoreboard during the contest if the scoring, penalties and timing are correctly publicized, and immediately notify the referee of any problematic issue in this regard.
4.2.3.2 TA shall notify the referee of starting or stopping the contest in close communication with system operator and recorder.
4.2.3.3 TA manually records all scores, penalties and IVR result in TA paper.
[4.2.3 Τεχνικός Βοηθός
4.2.3.1 Ο ΤΒ επωμίζεται με την παρακολούθηση του πίνακα σκοραρίσματος κατά την διάρκεια του αγώνα για να βλέπει αν το σκοράρισμα, οι ποινές και ο χρόνος αναγράφονται σωστά, και αμέσως θα ειδοποιεί τον διαιτητή για οποιοδήποτε προβληματικό θέμα προκύψει πάνω σε αυτήν την αναγραφή.
4.2.3.2 Ο ΤΒ θα ειδοποιεί τον διαιτητή για το ξεκίνημα ή το σταμάτημα του αγώνα σε στενή επικοινωνία με το χειριστή του συστήματος και τον καταγραφέα.
4.2.3.3 Ο ΤΒ θα καταγράφει χειρόγραφα όλο το σκορ, τις ποινές τα αποτελέσματα του IVR στο τεχνικό φύλλο του ΤΒ.]

Στις υποσημειώσεις του άρθρου 20 έχουν γίνει αλλαγές:

(Guideline for officiating)

In case that each judge awards different score respectively to the legal attack on the face, for instance, one judge gives one point, another gives two and the other gives no point, and that no point is recognized as a valid one, or in the case that the recorder makes mistakes in timing, scoring or penalties, any of the judges may indicate the mistake and ask for confirmation among the judges. Then, the referee may declare “Shi-gan (time)” to stop the contest and gather the judges to ask for a statements. After discussion, the referee must publicize the resolution. In the case that a coach requests for video review for the same case that one of the judges requests for a meeting between refereeing officials, the referee shall first gather judges before taking the request from coach. If it has been decided to correct the decision, the coach shall remain seated without using appeal quota. If the coach still stands and request for video review, the referee shall take the coach's request. This article also applied to the case that the referee makes an error in judgment of knock-down, and the judges may raise a different opinion to the referee while the referee counts “Seht (three)” or “Neht (four)”.
[(Οδηγία για την Διαιτησία)
Στην περίπτωση που ο κάθε ένας από τους κριτές αποδώσει διαφορετικό σκορ σε νόμιμη επίθεση σε κεφάλι, για παράδειγμα, ένας κριτής δίνει έναν πόντο, άλλος δίνει δυο πόντους και άλλος δεν δίνει πόντο, και η μη απόδοση πόντου αναγνωρίζεται ως η σωστή απόφαση, ή στην περίπτωση που ο καταγραφέας κάνει λάθος στην καταγραφή του χρόνου, του σκοραρίσματος ή των ποινών, οποιοσδήποτε από τους κριτές μπορεί να καταδείξει το λάθος και να ζητήσει την επιβεβαίωση και των υπολοίπων κριτών. Τότε, ο διαιτητής μπορεί να κηρύξει "Shi-gan (χρόνος)" για να διακόψει τον αγώνα και να συναθροίσει τους κριτές για να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Μετά από το πέρας της συζήτησης, ο διαιτητής θα πρέπει να δημοσιοποιήσει την απόφαση (επίλυση). Σε περίπτωση που ένας προπονητής ζητήσει εξέταση του video replay για την ίδια υπόθεση, την οποία ζήτησε ο κριτής να γίνει συγκέντρωση ανάμεσα στους διαιτητεύοντες, ο διαιτητής θα  πρέπει πρώτα να συγκεντρώσει τους κριτές πριν να παραλάβει την ένσταση από τον προπονητή. Αν αποφασιστεί να διορθωθεί η απόφαση, ο προπονητής θα παραμείνει καθισμένος στην θέση του και δεν θα χρησιμοποιήσει την κάρτα ένστασης του. Αν ο προπονητής παραμένει όρθιος και εξακολουθεί να ζητά επανεξέταση του video replay, ο διαιτητής θα πρέπει να παραλάβει την κάρτα ένστασης του προπονητή και το αίτημα του. Αυτό το άρθρο εφαρμόζεται επίσης και για την που ο διαιτητής έχει λανθασμένη εκτίμηση  σε απόφαση του για μια πτώση  και μπορεί οι κριτές να έχουν διαφορετική γνώμη στην απόφαση του, ενίστανται κατά την διάρκεια του μετρήματος από τον διαιτητή στο "Seht" (τρία) ή στο "Neht" (τέσσερα).]
---------------------------------

- Στο Article 21 Instant Video Replay (σ.48) [Άρθρο 21 Άμεση Επανεξέταση Βιντεοσκόπησης] στην παράγραφο 2 έγιναν αλλαγές:
When coach appeals, the center referee will approach the coach and ask the reason for the appeal. Scope of the appeal for the video replay is limited to the errors of the center referee in application of Competition Rules, points scored by the judges and penalties. Any appeal shall not be admissible on any points scored by foot or fist attacks on the trunk regardless of the use of PSS, except the technical points given to attacks to the trunk in case of using PSS. The scope of instant video replay request is limited to the only one action which has occurred within five (5) seconds from the moment of the coach's request. Once the coach rises the blue or red card to request for instant video replay, it will be considered that the coach has used his/her allocated appeal under any circumstance.

[2 Όταν προπονητής κάνει ένσταση, ο κεντρικός διαιτητής θα πλησιάσει τον προπονητή και θα ρωτήσει τον λόγο της ένστασης. Ο σκοπός της ένστασης για την επανεξέταση της βιντεοσκόπησης περιορίζεται στα λάθη του κεντρικού διαιτητή στην εφαρμογή των Κανονισμών Αγώνων, στους πόντους που αποδίδονται από τους κριτές ή από ποινές. Οποιαδήποτε ένσταση δεν μπορεί να εφαρμοστεί πάνω στους πόντους που αποδίδονται σε επιθέσεις με τεχνικές κλωτσιάς ή γροθιάς στον κορμό ασχέτως της χρήσης ή μη, του PSS, εκτός από τους τεχνικούς (επιπλέον) πόντους που αποδίδονται σε επιθέσεις στον κορμό στην περίπτωση που χρησιμοποιείται PSS. Ο σκοπός ένστασης για άμεση επανεξέταση της βιντεοσκόπησης περιορίζεται σε μια μόνο πράξη που συνέβει μέσα στα τελευταία πέντε (5) δευτερόλεπτα πριν από την στιγμή της ένστασης του προπονητή. Από την στιγμή που ο προπονητής σηκώσει την μπλε ή κόκκινη κάρτα του για να κάνει ένσταση για άμεση επανεξέταση της βιντεοσκόπησης, θα καταλογίζεται ότι ο προπονητής έχει κάνει χρήση του δικαιώματος της ένστασης του/της κάτω από οποιαδήποτε περίπτωση (αμετάκλητα).]

Στην παράγραφο 8 έγιναν αλλαγές:
8 In the case that there is a clear erroneous decision from the refereeing officials on identification of the contestant or errors in the scoring system, any of refereeing officials shall request for review and correct the decision at any time during the contest. Once the refereeing officials leave the contest area, it will not be possible for anyone to request for review or to change the decision.
[8 Στην περίπτωση που υπάρξει μια καθαρά λανθασμένη απόφαση από τους διαιτητεύοντες στην ταυτοποίηση του διαγωνιζόμενου ή λάθη στο σύστημα καταγραφής σκοραρίσματος, οποιοσδήποτε από τους διαιτητεύοντες μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση και διόρθωση της απόφασης, οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια του αγώνα. Την στιγμή που οι διαιτητεύοντες αποσυρθούν από τον αγωνιστικό χώρο, δεν θα είναι δυνατό για τον οποιονδήποτε να αιτηθεί επανεξέταση ή την αλλαγή μιας απόφασης.]

Προστέθηκε νέα παράγραφος με αριθμό 10 (όλες οι ακόλουθες παράγραφοι του άρθρου άλλαξαν αρίθμηση με +1):
10 In the last 10 seconds of the 3rd round and in any time during sudden death round, any of the judges can ask for review and correction of scoring when a coach does not have appeal quota.
[10 Στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα του 3ου γύρου και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την διάρκεια του γύρου με τον ξαφνικό θάνατο, οποιοσδήποτε από τους κριτές μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση και την διόρθωση του σκορ όταν ο προπονητής δεν έχει πλέον την κάρτα ένστασης του.]

---------------------------------
- Στο Article 22 Sanction (σ.48) [Άρθρο 22 Κυρώσεις], άλλαξε η παράγραφος 1:
1 The WTF President or Secretary General or the Technical Delegate may request that the on-spot Extraordinary Sanctions Committee should be convened for deliberation when any of the following behaviors is committed by a coach, a contestant, an official, and/or any member of the pertinent member national association.
[1 Ο Πρόεδρος της WTF ή ο Γενικός Γραμματέας ή ο Τεχνικός Eκπρόσωπος μπορεί να ζητήσει από την επιτόπια Έκτακτη Eπιτροπή Kυρώσεων να συγκληθεί σε σύσκεψη, όταν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συμπεριφορές διαπράττονται από ένα προπονητή, αγωνιζόμενος, επίσημο, και/ή οποιοδήποτε μέλος της σχετικής Εθνικής Ομοσπονδίας Μέλος.]

Προστέθηκε η παράγραφος 2 (η προϋπάρχουσα παράγραφος 2 άλλαξε αρίθμηση και έγινε παράγραφος 3):
2 The Extraordinary Sanctions Committee may summon the person concerned for confirmation of events. 
[2 Η Έκτακτη Επιτροπή Κυρώσεων μπορεί να καλέσει τον ενδιαφερόμενο για την επιβεβαίωση των γεγονότων.]

Προστέθηκε η παράγραφος 4:
4 Decision on disciplinary actions may vary dependent upon the degree of the violation. The following penalties may be awarded to athletes, any of team officials, MNA officials and MNA
. Warning
. Disqualification from the tournament
[4 Η αποφάσεις σχετικά με τις πειθαρχικές κυρώσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το βαθμό της παράβασης. Οι ακόλουθες κυρώσεις μπορούν να αποδοθούν στους αθλητές, σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους της ομάδας, σε υπαλλήλους Εθνικών Ομοσπονδιών Μέλη (MNAs) και στις Εθνικές Ομοσπονδίες Μέλη (MNAs)
. Προειδοποίηση
. Αποκλεισμός από την διοργάνωση]

Προστέθηκε η παράγραφος 5:
5 Decision of disqualification from the tournament will automatically result in ineligibility for the next WTF promoted championships.
[5 Απόφαση έκπτωσης από το δικαίωμα συμμετοχής στην διοργάνωση αυτόματα θα οδηγήσει σε μη επιλεξιμότητα για την επόμενη διοργάνωση με πρωτάθλημα που προωθείται από την WTF.]

Προστέθηκε η παράγραφος 6:
6 Extraordinary Sanctions Committee may recommend to the WTF additional disciplinary actions including monetary fine, long term suspension and suspension of the pertinent MNA.
[6 Η Έκτακτη Επιτροπή Κυρώσεων μπορεί να συστήσει στην WTF, επιπλέον πειθαρχικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων χρηματικού προστίμου, μακροπρόθεσμη αναστολή και  αναστολή της σχετικής Εθνικής Ομοσπονδίας (MNA).]

Προστέθηκε η παράγραφος 7:
7 Appeal to the disciplinary action taken by Extraordinary Sanctions Committee may be made in writing to President or Secretary General or Technical Delegate in writing within 24 hours after the announcement of sanction.
[7 Προσφυγή ένστασης στην πειθαρχική κύρωση από την Έκτακτη Επιτροπή Κυρώσεων μπορούν να υποβάλλεται γραπτώς στον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα ή στον Τεχνικός Εκπρόσωπο με έγγραφο, εντός 24 ωρών μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων.]

Προστέθηκε η παράγραφος 8: 
8 If an appeal is received, the President or Secretary General (in the absence of President) shall form a Review Panel to review the degree of sanction and respond to the appeal. The Review Panel shall respond to the appeal within 12 hours from the time of receipt of the appeal. The decision of Review Panel is final and no further appeal shall be accepted within the WTF. 
[8 Αν παραλειφθεί μια προσφυγή, ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας (σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου) θα διαμορφώσουν μια Επιτροπή Επανεξέτασης για να επανεξετάσει το βαθμό των κυρώσεων και για να ανταποκριθεί στην προσφυγή. Η Επιτροπή Επανεξέτασης θα ανταποκριθεί στην προσφυγή εντός 12 ωρών από τη στιγμή της παραλαβής της προσφυγής. Η απόφαση της Επιτροπής Επανεξέτασης είναι τελεσίδικη και δεν επιδέχεται περαιτέρω ένδικα μέσα, θα πρέπει να γίνει δεκτή μέσα στους κύκλους της WTF.]

Προστέθηκε η παράγραφος 9:
9 Review Panel shall be appointed by the President or Secretary General (in the absence of President) among WTF Council members or President of WTF Member National Associations.
[9 H Eπιτροπή Eπανεξέτασης πρέπει να διορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα (σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου) μεταξύ των μελών του Συμβουλίου της WTF ή Προέδρου Εθνικής Ένωσης Μέλος της WTF.]

Στις υποσημειώσεις του άρθρου προστέθηκε η Ερμηνεία:
(Interpretation)
“Interfering with the competition management” refers to the behaviors including but not limited to aggressive or inappropriate behavior toward any technical officials, not leaving the contest area after the contest, throwing any materials and/or equipment, etc.
[(Ερμηνεία)
"Παρεμβολή στη διαχείριση των αγώνων" αναφέρεται στις συμπεριφορές που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, επιθετική ή ανάρμοστη συμπεριφορά προς οποιοδήποτε τεχνικό αξιωματούχο, μη απομάκρυνση από τον αγωνιστικό χώρο μετά τον αγώνα, ρίψη αντικειμένων ή/και  εξοπλισμού, κ.λπ.]

--------------------------------- 
[για τα υπόλοιπα έντυπα δεν θα κάνουμε την αντιπαράθεση παλαιών και νέων, μπορείτε ωστόσο να τα μελετήσετε και από μόνοι σας] 

Τα αρχεία με τα έντυπα των νέων εκδόσεων, των Κανονισμών από την WTF:
STATUTES
IN FORCE AS OF April 3, 2012
[το καταστατικό της WTF, όπως έχει από τις 3 Απριλίου 2012]

WORLD TAEKWONDO FEDERATION
COMPETITION RULES & INTERPRETATION
In force as of April 3, 2012
[Οι Κανονισμοί Αγώνων, σε ισχύ από τις 3 Απριλίου 2012]
WORLD TAEKWONDO FEDERATION
Rules on Organization and Operation of International Taekwondo Championships
In force as of April 3, 2012
[Οι Κανονισμοί Οργάνωσης Διοργανώσεων, σε ισχύ από τις 3 Απριλίου 2012]

WORLD TAEKWONDO FEDERATION
POOMSAE COMPETITION RULES & INTERPRETATION
In force as of April 3, 2012
[Οι Κανονισμοί Τεχνικών (Poomsae) Αγώνων, σε ισχύ από τις 3 Απριλίου 2012]

WORLD TAEKWONDO FEDERATION
STANDING PROCEDURES
FOR TAEKWONDO COMPETITION AT OLYMPIC GAMES
IN FORCE AS OF APRIL 2, 2012
[Η Κείμενη Ολυμπιακή Διαδικασία της WTF, σε ισχύ από τις 2 Απριλίου 2012]

και

Bylaws of Dispute Resolution & Disciplinary Actions
[Εσωτερικός Κανονισμός Επίλυσης Διαφορών]   
(σημείωση: Θα αφιερώσουμε σύντομα, ένα άρθρο για αυτόν τον κανονισμό. Παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στο άρθρο θα συμπεριλάβουμε την μετάφραση στα ελληνικά και θα σχολιάσουμε επί αυτού)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε